Taxon Detail Search:

RankNameAuthor
Phylum:Mollusca  
Class:Cephalopoda 


Subclass
   Actinoceratoidea , Ammonoidea , Bactritoidea , Coleoidea , Endoceratoidea , Nautiloidea
Order
   Belemnitida
Genus
   Abbasites , Acanthopleuroceras , Acanthoplites , Acrioceras , Acroteuthis , Adnatoceras , Aegasteroceras , Aegoceras , Agathiceras , Agoniatites , Alaskoceras , Almites , Amaltheus , Amaltheus (Pseudoamaltheus) , Ammonellipsites , Ammonellipsites (Fascipericyclus) , Amoeboceras , Amoeboceras ((Amoebites)) , Amoeboceras (Amoebites) , Amoeboceras (Prionodoceras) , Anagaudryceras , Anapachydiscus , Anatropites , Anisoceras , Apoderoceras , Aptychus , Arcestes , Arcthoplites , Arcticoceras , Arctoasteroceras , Arctocephalites , Arctoceras , Arieticeras , Arietites , Arkelloceras , Arnioceras , Arniotites , Arpadites , Artinskia , Aspenites , Asthenoceras , Atractites , Aturia , Aulacoceras , Aulacosphinctoides , Bactrites , Baculites , Badouxia , Belemnites , Belemnopsis , Beudanticeras , Beyrichoceras , Bigotites , Bollandites , Borissiakoceras , Bradfordia , Brewericeras , Brodieia , Cadoceras , Cadoceras (Longaeviceras) , Cadoceras (Paracadoceras) , Cadoceras (Stenocadoceras) , Cadomites , Calliphylloceras , Callizoniceras , Caloceras , Calycoceras , Canadoceras , Canavarella , Cardioceras , Cardioceras (Scarburgiceras) , Cardioceras (Scoticardioceras) , Cardioceras (Vertebriceras) , Catacoeloceras , Catulloceras , Ceratites , Charmasseiceras , Choffatia , Chondroceras , Chondroceras (Defonticeras) , Cladiscites , Cleoniceras , Cleoniceras (Grycia) , Cleoniceras (Neosaynella) , Clionites , Cobbanites , Colvillia , Coroniceras , Cosmoceras , Cosmoceras (Cosmoceras) , Cosmoceras (Gulielmiceras) , Cosmonautilus , Cranocephalites , Cravenoceras , Cravenoceratoides , Crucilobiceras , Cycloceltites , Cycloceras , Cylindroteuthis , Cymatoceras , Dactylioceras , Dactylioceras (Orthodactylites) , Damesites , Daubichites , Denckmannia , Deroceras , Desmoceras , Desmoceras (Pseudoughligella) , Desmophyllites , Dettermanites , Dichotomites , Dictyoconites , Didymoceras , Dieneroceras , Dimorphoceras , Diplomoceras , Discamphiceras , Discophyllites , Discosphinctes , Discotropites , Docidoceras , Docidoceras (Pseudocidoceras) , Dolorthoceras , Dorsetensia , Eleganticeras , Emileia , Endoceras , Endolobus , Entogonites , Eoasianites , Eogunnarites , Eothalassoceras , Erycites , Erycitoides , Erycitoides (Erycitoides) , Erycitoides (Kialagvikes) , Eudmetoceras , Eudmetoceras (Edmetoceras) , Eudmetoceras (Euaptetoceras) , Euflemingites , Euhoploceras , Euloxoceras , Euomphaloceras , Eupachydiscus , Eutrephoceras , Exiteloceras , Fanninoceras , Fontanelliceras , Foordites , Franziceras , Freboldiceras , Gastrioceras , Gastroplites , Gastroplites (Gastropolites) , Gaudryceras , Germanonautilus , Girtyoceras , Glaphyrites , Glyptoxoceras , Goniatites , Goniotites , Gowericeras , Grammoceras , Grammoceras (Phlyseogrammoceras) , Grammoceras (Pseudogrammoceras) , Grantziceras , Grossouvria , Halorites , Hamites , Harpoceras , Haugia , Hecticoceras , Hecticoceras (Prohecticoceras) , Hibolites , Himavatites , Hoplocrioceras , Hoplotropites , Hulenites , Huroniella , Hypophylloceras , Idiohamites , Indonautilus , Iniskinites , Juvavites , Juvavites (Anatomites) , Juvenites , Kennecottia , Kepplerites , Kepplerites (Seymourites) , Kheraiceras , Kionoceras , Knightoceras , Kossmatella , Kossmaticeras , Labyrinthoceras , Lanceolites , Laqueoceras , Leconteites , Lemuroceras , Leptaleoceras , Leptosphinctes , Leptosphinctes (Persisphinctes) , Leptosphinctes (Prorsisphinctes) , Lilloetia , Lissoceras , Lytoceras , Lytoceras (Gaudryceras) , Lytoceras (Tetragonites) , Macrocephalites , Manticoceras , Marshallites , Meekoceras , Megaphyllites , Megarietites , Megasphaeroceras , Mesopuzosia , Michelinoceras , Microderoceras , Mitorthoceras , Moffitites , Mojsisovicsites , Mojsvaroceras , Monophyllites , Muensteroceras , Nautilus , Neoglyphioceras , Neohimavatites , Neophylloceras , Nodicoeloceras , Normannites , Normannites (Itinsaites) , Nostoceras , Notoceras , Ochetoceras , Oistoceras , Olcostephanus , Ophiceras , Oppelia , Oppelia (Liroxyites) , Oppelia (Oxycerites) , Ormoceras , Orthoceras , Otoites , Otoscaphites , Oxynoticeras , Pachydesmoceras , Pachydiscus , Pachydiscus (Neodesmoceras) , Pachydiscus (Pachydiscus) , Pachyteuthis , Paltarpites , Paltechioceras , Paltechioceras (Orthechioceras) , Paltopleuroceras , Parabigotites , Paracaloceras , Paraceltites , Paracoroniceras , Paragastrioceras , Paragastroplites , Parajaubertella , Paranautilus , Parapuzosia , Parareineckeia , Parasilesites , Parkinsonia , Patagiosites , Perisphinctes , Perisphinctes (Dichotomosphinctes) , Peritrochia , Phacoceras , Phylloceras , Phylloceras (Calliphylloceras) , Phylloceras (Holcophylloceras) , Phylloceras (Macrophylloceras) , Phylloceras (Partschiceras) , Phylloceras (Phylloceras) , Phyllopachyceras , Phymatoceras , Pinacites , Pinacoceras , Placites , Planammatoceras , Planisphinctes , Pleuroceras , Pleuronautilus , Pleydellia , Polyptychites , Polyptychoceras , Popanoceras , Popanoceras (Parapoponoceras) , Praestriaptuchus , Praestriaptychus , Proarcestes , Procerites , Proclydonautilus , Prodactylioceras , Prohauericeras , Pronorites , Proplacenticeras , Prorsisphinctes , Proshumardites , Prosphingites , Protocanites , Protogrammoceras , Protrachyceras , Pseudocadoceras , Pseudogastrioceras , Pseudolioceras , Pseudoparalegoceras , Pseudophyllites , Pseudopronorites , Pseudopulchellia , Pseudorthoceras , Pseudotoites , Psiloceras , Ptychoceras , Puzosia , Radstockiceras , Rayonnoceras , Reineckeia , Reineckeia (Kellawaysites) , Reineckeia (Reineckeites) , Sandlingites , Scalarites , Scaphites , Scaphites (Yezoites) , Schlotheimia , Schluteria , Sciponoceras , Siemiradzkia , Simbirskites , Sirenites , Skirroceras , Sonninia , Sonninia (Papilliceras) , Sonninia (Sonninites) , Sphaeoceras , Spiroceras , Spiticeras , Steinmannites , Stemmatoceras , Stenopronorites , Stephanoceras , Stephanoceras (Polyplectites) , Stikinoceras , Strigoceras , Strigogoniatites , Subarcthoplites , Subplanites , Subprionocyclus , Sudeticeras , Sulciferites , Sympolycyclus , Teloceras , Thisbites , Tmetoceras , Tmetoceras (Tmetoceras) , Tmetoceras (Tmetoites) , Tollia , Trachyceras , Tropaeum , Tropidoceras , Tropites , Tropites (Tropites) , Turrilites , Tylonautilus , Uptonia , Uraloceras , Waehneroceras , Watinoceras , Witchellia , Wyomingites , Xenocephalites , Xipheroceras , Zelandites , Zemistephanus
On click: Zoom In Zoom Out Pan Locality   Return to Full Ext.
1:24,000,000
Description: